Happiness@Work

Kandidaatinformatie TMA assessment

Iedere organisatie wil mensen in dienst nemen die het beste bij de huidige en toekomstige ambities passen. Talentvolle mensen die vanuit eigen drijfveren hard werken en bijdragen aan de beste resultaten voor de organisatie en voor zichzelf. Onze visie is dat mensen het best functioneren, het snelst leren, zelf in actie komen en het meest betrokken zijn als ze werk doen dat in dezelfde richting gaat als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Het assessment geeft inzicht in de meest passende rol, functie of werkzaamheden waar jij jetalenten in kwijt kan.

Het assessment bestaat uit 3 (4 bij de beroepsactiviteitenanalyse) onderdelen die online gemaakt worden. Het totale assessment neemt ruim 2 uur in beslag. Het is belangrijk dat je gedurende het assesment rustig, gefocused en ongestoord kunt werken. Pauzeer alleen tússen de onderdelen en niet tijdens het maken van de verschillende onderdelen. Ons advies is om eerst de cognitieve capaciteitenanalyses te maken, daarna de talentenanalyse en tenlotte de intake.

Talentenanalyse

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook ontstaat er inzicht in de ontwikkelbaarheid van competenties. De talentenanalyse neemt ruim eenuurin beslag welke jebesteedt achter de computer. De online vragenlijst bestaat uitstellingen, gedragsitems waaruit je steeds dient te kiezen welke het beste bij jepassen. Op genuanceerdewijze worden zo de drijfveren ontrafelt. De uitkomsten van de talentenanalyseworden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserendetalenten.

Er zijn geen goede of foute antwoorden, omdat dit onderdeel gaat over je drijfveren en talenten. Je hoeft je hiervoor niet voor te bereiden. Sterker nog; het is onwenselijk. Je doet er verstandig aan de vragen naar eer en geweten te beantwoorden, want dat is de enige manier waarop je een objectief en waarheidsgetrouw beeld van jezelf krijgt, in plaats van een sociaal wenselijk beeld. Bovendien meten wij de consistentie waarmee je de vragen beantwoordt. Bij het invullen van de persoonlijkheidsvragenlijsten gaat het voornamelijk om je eerste indruk. Probeer niet te lang na te denken over een keuze. Je eerste indruk is meestal de beste. Verspil geen tijd met het ontdekken van een logica in de vragen of het streven naar consistentie in je antwoorden. De vragen lijken soms op elkaar maar verschillen terdege. Dus vertrouw op je eerste indruk.

Cognitieve capaciteiten analyse

Met de cognitieve capaciteiten bedoelen we de aangeboren cognitieve vermogens die iemand heeft. De cognitieve capaciteitenanalyse bestaat uit 5 testen die binnen een bepaalde tijd moeten worden gemaakt; logisch figuurlijk inzicht (figuren, pijltjes e.d.), logisch cijfermatig inzicht (rekenreeksen), logisch taalinzicht (moeilijke woorden en synoniemen), rekenen en controleren. Dit onderdeel is bedoeld om niet alleen te kijken hoe slim iemand is, maar ook hóe slim iemand is. Wat zijn de sterke punten in iemands aanleg. Is iemand meer theoretisch of praktisch, logisch dan wel intuïtief denkend, meer verbaal of meer exact, hoe creatief en origineel zijn de oplossingen etc. De combinatie van talentanalyse en cognitieve capaciteiten geeft een beeld van de intelligentie en daarnaast van leerstijl en leervermogen. Het maken van de complete TMA Capaciteiten Analyseneemt ongeveer 5 kwartier in beslag.

Bij deze test is het handig om papier en pen bij de hand te houden. De rekenopgaven zijn zodanig, dat ze zonder rekenmachine kunnen worden gedaan. Probeer de testen met tijdsdruk zo goed mogelijk te maken en probeer zo ver mogelijk te komen. Laat je niet door de tijdsdruk van de wijs brengen. Je scoort beter op de testen als je zo goed mogelijk beantwoordt en zo vermogelijk bent gekomen. Het is dus niet de bedoeling dat je de testen afraffelt om binnen de tijd klaar te zijn.

Intake

De Intake bestaat uit een aantal open vragen waarin jewordt gevraagd kort en bondig op te schrijven wat joumotiveert, wat jewilt bereiken, waar je energie van krijgt en wat jevalkuilen en kwaliteiten zijn. Hiermee krijgt het terugkoppelgesprek nog meer diepgang en waarde.

Beroepsinteresse analyse en career advisor

De Beroepsinteresse analyse geeft aan in welke sectoren en in welke activiteiten iemand geïnteresseerd is en zijn voorkeur geniet. De analyse gaat enerzijds uit van de matchingsbenadering waarbij de interesses voor bepaalde beroepssectoren achterhaald worden en anderzijds uit van de interactionele benadering waarbij de interesses voor activiteiten een grotere rol spelen.

De TMA Career Advisor is een online mobiliteitsinstrument dat jehelpt bij het zoeken naar mogelijk passende beroepen. De Career Advisor doet dit door je talenten en je persoonlijke voorkeuren voor beroepssectoren automatisch te koppelen aan mogelijk passende beroepen en vacatures. Zo krijg je vanuit een database van de Europese Unie met 6000+ beroepen, een goed zicht op alle beroepen die mogelijk bij jetalenten en jeberoepsinteressegebied passen. Maar de TMA Career Advisor doet meer. Nadat de TMA Career Advisor een overzicht heeft getoond van mogelijk passende beroepen, kun je per beroep inzoomen en kijken welke competenties en skills er nodig zijn voor deze beroepen. De Career Advisor geeft daarbij ook inzicht in de mate waarin een beroep bij je past: je krijgt per beroep te zien welke specifieke competenties je moeilijk, redelijk en makkelijk kunt ontwikkelen (De uitspraken over ontwikkelbaarheid doet de Career Advisor op basis van de TMA talentenanalyse). Desgewenst kun je ook direct zoeken naar mogelijke vacatures voor het beroep.

Terugkoppelgesprek en rapportage

In een diepgaand gesprek van ongeveer 1,5 uur met jou gaan wij in op de resultaten van voorgenoemde analyses en koppelen deze aan zichtbaar gedrag. Daarmee krijgen we een goed beeld van je drijfveren en talenten en in hoeverre deze ontwikkeld zijn en al toegepast worden. Van zowel de TMA talentanalyse als van de cognitieve capaciteiten analyses ontvangje een duidelijk talentgericht rapport.